Statutter

(Med endringer av 23/10 – 2015 og med tilføyelse vedr. gjennomføring av valg pr. elektronisk plattform i $6 vedtatt på generalforsamling 03.11.2017 i Trondheim Protokoll)

1. Navn

Selskapets navn er Norsk Akustisk Selskap (Norwegian Acoustical Society).

2. Formål

Selskapets formål er:

  • å etablere og fremme kontakt mellom akustikere i Norge og med akustikere i de nordiske land gjennom deltakelse i Nordisk Akustisk Selskap, samt med andre tilsvarende nasjonale og internasjonale organisasjoner,
  • å arbeide for utviklingen av den akustiske vitenskap og teknikk, og medvirke til å spre kunnskaper på dette felt.

3. Organisasjon

Selskapet er en frivillig sammenslutning av akustikere og akustikkinteresserte i Norge og danner den norske avdeling av Nordisk Akustisk Selskap. Selskapet kan samtidig være medlem av europeiske og internasjonale akustiske organisasjoner.

4. Medlemskap

Som ordinære medlemmer kan innvelges:

  • fagfolk på et akustisk område som har akademisk avgangseksamen fra inn- eller utland, eller som i praksis har ervervet seg tilsvarende kunnskaper,
  • andre personer som i særlig grad har forutsetninger for å fremme Selskapets arbeid gjennom ordinært medlemskap.
  1. Ordinært medlemskap kan innvilges til fagpersoner med interesser og kvalifikasjoner som gitt foran, og som Selskapets styre innvelger.
  2. Styret kan innvelge foreninger, firmaer, institusjoner og enkeltpersoner som interesserer seg for Selskapets virksomhet og som ønsker å støtte Selskapet med årlige bidrag, som støttemedlemmer.
  3. Medlemskap i Selskapet gir automatisk også medlemskap i Nordisk Akustisk Selskap i henhold til dettes statutter, både for ordinære medlemmer og støttemedlemmer.
  4. Om et medlem ønsker å tre ut av Selskapet, må vedkommende sende skriftlig melding til styret om det.

5. Selskapets styre

Selskapets virksomhet ledes av et styre bestående av fem personer; leder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Styrets medlemmer velges av og blant de ordinære medlemmene for to år av gangen. Lederen velges særskilt, se punkt 6 Valg. Sekretær og kasserer velges internt av styret.

Om et medlem av styret er forhindret i å utføre sitt arbeid som styremedlem, erstattes vedkommende av en av de to varamenn som skal velges på samme måte som styret velges, se punkt 6. Valg. Den varamannen som fikk flest stemmer under valget, skal fortrinnsvis tre inn i styret. Dersom det er lederen som trer ut, velger styret selv sin leder for resten av funksjonstiden. Funksjonstiden for styremedlemmer og varamenn er to år. Gjenvalg er tillatt. Ingen kan likevel være medlem av styret i mer enn 4 år sammenhengende.

Styret kan etter behov opprette arbeidsutvalg, blant styrets medlemmer og/eller de ordinære medlemmene, for utførelse av spesielle oppgaver.

Styret disponerer bruken av Selskapets midler.

Styret utgir Selskapets medlemsinformasjon i form av et ordinært medlemsblad i papirform eller elektronisk via Internett. Styret kan velge redaktør/webansvarlig enten blant styrets medlemmer eller de ordinære medlemmene.

Saksbehandlingen i styret kan, i tillegg til ordinære møter, foregå ved korrespondanse, e-post eller som telefon-/videomøter mellom styremedlemmene. Vedtak gjort i styret protokollføres og arkiveres.

Styret offentliggjør innen 1. april hvert år årsberetning og revisorinnberettet regnskap for foregående år til alle Selskapets medlemmer. Såfremt ingen av de ordinære medlemmene har sendt skriftlig innsigelse til styret innen en måned fra datoen for offentliggjørelse/utsendelsesdatoen, anses årsberetningen og regnskapet som godkjent. Årsberetningen sendes også til styret i Nordisk Akustisk Selskap.

Selskapets leder deltar normalt som styremedlem i styret i Nordisk Akustisk Selskap i henhold til dettes statutter. To varamedlemmer utpekes av styret, fortrinnsvis blant styremedlemmene. Styret kan foreslå presidentkandidat til det Nordiske Akustiske Selskapet. I tillegg utpeker styret, fortrinnsvis blant styremedlemmene, representanter i vervene for andre utenlandske organisasjoner som Selskapet er medlem av.

6. Valg og avstemning

Stemmerett

Bare ordinære medlemmer som har betalt kontingent for det inneværende år, har stemmerett. Valget foregår i alminnelighet som avstemning per elektronisk plattform. Valgkomiteen skal gjennom Styret sende ut avstemningsforslag minst en måned før avstemningen finner sted.

Valg

Valget foregår vanligvis i desember. Forslag til kandidater må være styret i hende innen 1. november.

Valg avgjøres med simpelt flertall unntatt i de tilfeller hvor Selskapets lover bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet avgjøres utfallet ved loddtrekning.

Valgkomité

Hvert annet år oppnevner styret en valgkomité som skal komme med forslag om kandidater til ny leder, nye styremedlemmer og varamenn som er på valg, samt revisor. Valgkomiteen plikter å ta med på sin kandidatliste alle navn som er skriftlig foreslått av minst ett ordinært medlem.

7. Møter

Selskapet kan holde medlemsmøter og andre møter i den utstrekning styret bestemmer. Selskapet arrangerer Nordisk Akustisk Møte på omgang med de andre nordiske landene, normalt hvert 8. år.

8. Generalforsamling

Styret kan innkalle til generalforsamling ved behov eller dersom medlemmene skriftlig krever dette. Generalforsamling holdes fortrinnsvis i forbindelse med ordinære medlemsmøter. Innkalling og forslag til generalforsamlingen skal sendes til medlemmene med minst seks ukers varsel. Vedtak kan fattes med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Et medlem kan stille med èn skriftlig fullmakt på vegne at et annet medlem. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig dersom den er lovlig innkalt.

9. Kontingenter

Medlemskontingenten og eventuelle andre medlemsavgifter fastsettes av styret ved avstemning. Det kreves minst fire femtedels flertall (4 av 5 styremedlemmer). Medlemmer som ikke har betalt kontingent i 2 år eller mer, kan styret stryke som medlemmer.

Kontingent for de utenlandske medlemsorganisasjoner som Selskapet er medlem av, betales av Selskapets midler etter internasjonalt fastsatte satser.

10. Statuttendringer

Forslag om endring av statuttene kan fremsettes av Styret. Endring av statutter kan vedtas av en lovlig innkalt generalforsamling, se punkt 8.

11. Æresmedlemskap

Styret kan på eget initiativ eller etter skriftlig begrunnet forslag fra minst fem ordinære medlemmer, utnevne æresmedlemmer i Selskapet. Medlemmet som utnevnes, skal ha spesielt utmerket seg på det akustiske fagfeltet eller gjort en særskilt innsats for Selskapet eller akustikkens fremme. Æresmedlemmet tildeles et diplom og en nål med Selskapets logo, samt fritak for medlemskontingent på livstid.

12. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av Selskapet kan kun foretas på en lovlig innkalt generalforsamling, se punkt 8. Ved en eventuell oppløsning utfører styret fordelingen av Selskapets eiendeler etter retningslinjer fra generalforsamlingen.