Referat fra møtet i ISO/TC 43/SC 1/WG 28 “Basic machinery noise emission standards”

Montreal, Canada 2. og 3. mai 2023.

Møtet ble avholdt som hybridmøte med 8 deltagere som deltok fysisk og 9 deltagere som deltok på nett.

Deltagere fysisk
Kay S Voight               Tyskland         Sekretær ISO/TC 43/SC 1/WG 28
Jeff Smith                   USA                 Prosjektleder ISO 3744
Volker Wittstock        Tyskland         Prosjektleder ISO 5114-1
Stephen Lind              USA
Won Hui Cho              Korea
Jin Ah Leem               Korea
Stephen Keith             USA
Kolbjørn Selvåg          Norge

Deltagere på nett
Robert Hellweg           Tyskland         Convenor
Fabian Heisterkamp   Tyskland        Prosjektleder ISO 26101-2
Kohei Shimoda           Japan
Francois Bessac         Frankrike
Carole Treffot              Frankrike
Krister Larsson           Sverige
Bernt Mikal Larsen     Norge
Igor Szajniak                Russisk føderasjon
Carniel Xavier              Frankrike

 

Hensikt

Hovedhensikten med møtet var å sluttføre kommentarene til DIS (Draft International Standard) av følgende standarder:

 • ISO 3744 (Draft ISO) “Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure – Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane”
 • ISO 5114-1 “Acoustics – Determination of uncertainties associated with sound
  emission measures – Part 1: Sound power levels determined from sound pressure
  measurements”
 • ISO 26101-2 “Acoustics – Test methods for the qualification of the acoustics
  environment – Part 2: Determination of the environmental correction”

Disse standardene henger nøye sammen og det er derfor av stor betydning at disse revideres samtidig. Standardene har vært kjørt som tre ulike prosjekter i WG28 med samme høringsrunder og fremdrift. Hver standard har hatt sine prosjektledere (se deltagerlisten over) som har lagt ned stort arbeid med å gå gjennom alle kommentarene og å forberede møtet:

Kortfattet kan endringene og kommentarene oppsummeres slik:

ISO 3744

 • Behandling av totalt 172 kommentarer (37 sider)
 • Generell oppdatering av referanser og henvisninger
 • Hovedendringer fra forrige utgave vil bli beskrevet i standarden
 • Vurdering av «Sound energy» tas ut av standarden
 • Referanser det ikke er referert til i tekst tas ut
 • Annex A beholdes som normativt
 • Annex D for sylinderoverflate beholdes selv den er lite i bruk
 • Annex I om forbedring av usikkerhet ved måling vil bli omgjort til informativt

ISO 5114-1

 • Usikkerhetsvurderinger for ISO 3740 serien
 • Behandling av totalt 90 kommentarer
 • Generell oppdatering av referanser og henvisninger
 • Formel 4 for σomc = sqrt(1/N-1…) vil ikke bli endret til sqrt(1/N-3…) men vil vurderes ved neste oppdatering
 • Tabell 1 med σR0 verdier er ikke konsistent på forskjeller mellom verdier for A-veid og oktavbånd men beholdes slik den er og oppdateres når det foreligger mer kunnskap om dette
 • Referanser det ikke er referert til i tekst tas ut

ISO 26101-2

 • Behandling av totalt 90 kommentarer
 • Ofte omtalt som K2 standarden
 • Referanser det ikke er referert til i tekst tas ut
 • Korreksjon for meteorologiske parametere C2 (Annex A) er ikke gyldig for areodynamiske referanselydkilder. Ny tekst vil bli inkludert

 

WG 28 besluttet at alle standardene sendes ut som FDIS (Final DIS) etter at alle godtatte kommentarene er lagt inn i teksten. Standardene ventes ferdigstilt innen utgangen av 2023.05.12

 

Egen erfaring og læring (innspill fra Bernt Mikal Larsen, som deltok digitalt)

Det er meget interessant å delta i arbeidet på vegne av Standard Norge. Mange kommentarer til dagens standarder fra ulike land er nyttige, da de bidrar til å tydeliggjøre dagens standard og gi mindre rom for misforståelser. Det erfares også at noen ønsker at standarden ikke gir så stort tolkningsrom, mens andre mer tenker at standarden gir noe rom for utøvelse av faglig skjønn. Når disse standard brukes på tvers av landegrenser og i merking av produkter og ulike støytester, er det viktig med et «felles språk». Sett i lys av bruken standardene har som grunnlag for internasjonalt arbeid, er det generelt viktig bli enige om definisjoner i standarder og hva som ligger i dette. Det har iblant også kommet ønske om å forenkle standardene, og det er da en viktig vurdering i arbeidsgruppa å sortere hva som er vesentlig og hva som er mindre vesentlig. I det arbeidet gjøres også en vurdering av hva som må være normativt og hva som kan være informativt av vedlegg.