Nyheter

Brev til Miljødirektoratet nov. 13, 2018

På høstmøte ble det avholdt en workshop vedrørende støy i arealplanlegging og bekymring for ivaretagelse av støykompetansen i Miljødirektoratet. Under workshopen ble det vedtatt to forslag fra styret.

Som nevnt på workshopen, har NAS-styret sendt brev til Miljødirektoratet med utgangspunkt i de to forslagene. Brevet er gjengitt nedenfor. Se for øvrig presentasjonen for workshop her

Til Miljødirektoratet v. avd. dir. Bjørn Bjørnstad, tilsyn- og miljødataavdelingen

Norsk Akustisk Selskap (NAS) er en frivillig interesseorganisasjon for akustikere og akustikkinteresserte i Norge. Våre medlemmer er fra rådgiverbransje, forskningsmiljø, anleggseiere og statlige organer.

Det er fra våre medlemmer meldt flere utfordringer med støy i infrastruktur- og byggeprosjekter. Styret har derfor satt dette som et hovedtema på sitt årlige høstmøte som fant sted på Voss de 26.-27. oktober. 103 personer, omtrent en tredel av våre medlemmer, deltok på høstmøtet. Fra innleggene som ble presentert, kom behovet for avklaringer fra myndighetene vedrørende retningslinjen T-1442 samt en revisjon av denne tydelig frem. Styret har dermed lagt frem de to følgende forslagene til avstemming fra møtedeltakere:

  1. Støykompetansen i Miljødirektoratet må opprettholdes, helst forsterkes.
  2. Retningslinjen T-1442 revideres med klart definert intensjon med stille side. 

Begge forlag ble enstemmig vedtatt.

På vegne av sine NAS-medlemmer, ber styret Miljødirektoratet om å ivareta de to overstående forslagene. Vi anser dem som nødvendige tiltak for å bremse utviklingen med økende støyplage i Norge. Vi vil derfor følge opp denne saken, eventuelt med Klima- og miljødepartement.  

Med vennlig hilsen,

Alain Bradette
Styreleder Norsk akustisk selskap
Tilbake